Regionalny oddział w Katowicach

SZKOLENIA


Najbliższe szkolenie:
Temat: ODZ: Raportowanie zrównoważone ESG - czym jest i jak zacząć je analizować? (ONLINE)
Prowadzący: dr Roman Seredyński
Data: 3 października 2024 r.
Cena: 350.00

Władze


Regionalna Rada
 • Jolanta Pyrz – Prezes
 • Mirosława Słońska – Zastępca prezesa
 • Aleksandra Kukla – Skarbnik, przedstawicielka Regionu do współpracy z Krajowym Rzecznikiem Praw Biegłego Rewidenta
 • Teresa Cyc – Sekretarz
 • Wiesława Bagińska-Rusek – Członek Regionalnej Rady
Komisja Rewizyjna
 • Jacek Zimny – Przewodniczący
 • Zuzanna Krużołek – Zastępca Przewodniczącego
 • Wojciech Franczak
 • Bagińska-Rusek Wiesława
 • Buzek Jerzy
 • Cyc Teresa
 • Durbas Grażyna
 • Hałas Klaudia
 • Kęska Piotr
 • Krupa Marcin
 • Krużołek Zuzanna
 • Księżopolska Bożena
 • Kukla Aleksandra
 • Lerch Leszek
 • Panek Jakub
 • Pyrz Jolanta
 • Seredyński Roman
 • Słońska Mirosława
 • Walewska Katarzyna
 • Zimny Jacek

O oddziale


Podstawą prawną utworzenia samorządu biegłych rewidentów była ustawa z 19 października 1991 r. o badaniu i ogłaszaniu sprawozdań finansowych, a obowiązek zorganizowania I Zjazdu przypadł Komisji Papierów Wartościowych.

W 1992r. powołano Regionalne Oddziały Krajowej Izby Biegłych Rewidentów w liczbie 27 – stosownie do ówczesnej struktury administracyjnej kraju. Oddział Regionalny w Katowicach objął swym zasięgiem województwo Katowice bez regionów częstochowskiej i bielsko-bialskiego. Taka struktura regionalna obowiązuje do dziś.

Pierwsze Walne Zgromadzenie Regionalne odbyło się 7 grudnia 1992 r. W tym dniu powołano pierwszy Zarząd Regionalnego Oddziału KIBR w składzie:
Przewodniczący zarządu: Franciszek Kępys
Zastępca Przewodniczącego: Teresa Handzlik
Członkowie Zarządu: Andrzej Romański, Henryk Stefaniak, Mieczysław Wilczyński
Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej została Elżbieta Książkiewicz.

W owym czasie w regionie mieliśmy zarejestrowanych 475 biegłych rewidentów.

Kolejne Zjazdy Regionalnego Oddziału w Katowicach odbywały się w latach 1999, 2003, 2007, 2011, 2015, 2019 oraz 2023.

W tym czasie funkcję Prezesa Regionalnego Oddziału pełnili kol. Damian Kusz i Marian Jagiełło, a w Zarządzie, potem w Radzie pracowali kol. Jadwiga Wójcik, Henryk Stefaniak, Marian Wcisło, Małgorzata Janusz, Piotr Kołodziejczyk, Teodor Jonda, Jolanta Pyrz, Jacek Zimny, Roman Seredyński, nastomiast w Komisji Rewizyjnej: Elżbieta Książkiewicz, Stanisława Motyka, Michał Przybyła, Teresa Kuc, Mieczysław Olejniczak, Anna Jeziorska-Hesse.

Ostatni w chronologii Zjazd Regionalnego Oddziału Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Katowicach odbył się 2 marca 2023 r. Podczas obrad podsumowano dotychczasową pracę samorządu oraz wytyczono kierunki działania na następną kadencję.

Dokonano wyboru władz, które ostatecznie ukonstytuowały się w następującym składzie osobowym:
Prezes Regionalnej Rady: Jolanta Pyrz
Zastępca Prezesa Regionalnej Rady: Mirosława Słońska
Skarbnik Regionalnej Rady: Aleksandra Kukla
Sekretarz Regionalnej Rady: Teresa Cyc
Członek Regionalnej  Rady: Wiesława Bagińska-Rusek

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej: Jacek Zimny
Zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej: Zuzanna Krużołek
Członek Komisji Rewizyjnej: Wojciech Franczak


Środowisko biegłych rewidentów naszego regionu we władzach krajowych w bieżącej kadencji, reprezentują:

 • kol. Klaudia Hałas w roli członka Krajowej Rady Biegłych Rewidentów
 • kol. Wiesława Bagińska-Rusek jako zastępca Krajowego Rzecznika Dyscyplinarnego

Zadaj pytanie


Administratorem danych osobowych jest Polska Izba Biegłych Rewidentów, al. Jana Pawła II 80, 00-175 Warszawa, e-mail: biuro@pibr.org.pl (zwana dalej "PIBR"). Czytaj całość Informujemy, iż Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych osobowych, adres korespondencyjny: ul. Ludwika Narbutta 22 lok. 23, 02-541 Warszawa, adres email: iod@pibr.org.pl. Dane osobowe gromadzone poprzez formularz kontaktowy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) w celach kontaktowych, przy czym prawnie usprawiedliwiony cel administratora danych rozumiany jest jako prawidłowa identyfikacja osoby zainteresowanej i udzielenie odpowiedzi na pytanie. Dane podane w tym celu będą przechowywane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi, zgodnie z wnioskiem osoby zainteresowanej. Każda osoba posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jej/jego danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale niezbędny do realizacji ww. celu. Jednocześnie informujemy, iż Pana/Pani dane osobowe mogą zostać ujawnione pracownikom oraz współpracownikom PIBR, a także podmiotom współpracującym, na podstawie zawartych umów powierzenia, zapewniającym odpowiedni poziom bezpieczeństwa danych osobowych. Ukryj

Kontakt


Regionalny oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Katowicach

ul. Sokolska 3 (parter)
40-084 Katowice
tel./fax: 32 253 67 16
tel. kom.: 502 213 249
e-mail: katowice@pibr.org.pl

Regionalna Rada

e-mail: radakatowice@pibr.org.pl


Inspektor Ochrony Danych

Michał Sztąberek
e-mail: IOD@pibr.org.pl

Biuro RO PIBR w Katowicach jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00.Konto bankowe:
PKO BP
23 1020 2313 0000 3102 0185 5717
Logo PIBR Przejdź do strony PIBR