Regionalny oddział w Katowicach

O oddziale

Podstawą prawną utworzenia samorządu biegłych rewidentów była ustawa z 19 października 1991 r. o badaniu i ogłaszaniu sprawozdań finansowych, a obowiązek zorganizowania I Zjazdu przypadł Komisji Papierów Wartościowych.

W 1992r. powołano Regionalne Oddziały Krajowej Izby Biegłych Rewidentów w liczbie 27 – stosownie do ówczesnej struktury administracyjnej kraju. Oddział Regionalny w Katowicach objął swym zasięgiem województwo Katowice bez regionów częstochowskiej i bielsko-bialskiego. Taka struktura regionalna obowiązuje do dziś.

Pierwsze Walne Zgromadzenie Regionalne odbyło się 7 grudnia 1992 r. W tym dniu powołano pierwszy Zarząd Regionalnego Oddziału KIBR w składzie:
Przewodniczący zarządu: Franciszek Kępys
Zastępca Przewodniczącego: Teresa Handzlik
Członkowie Zarządu: Andrzej Romański, Henryk Stefaniak, Mieczysław Wilczyński
Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej została Elżbieta Książkiewicz.

W owym czasie w regionie mieliśmy zarejestrowanych 475 biegłych rewidentów.

Kolejne Zjazdy Regionalnego Oddziału w Katowicach odbywały się w latach 1999, 2003, 2007, 2011, 2015, 2019 oraz 2023.

W tym czasie funkcję Prezesa Regionalnego Oddziału pełnili kol. Damian Kusz i Marian Jagiełło, a w Zarządzie, potem w Radzie pracowali kol. Jadwiga Wójcik, Henryk Stefaniak, Marian Wcisło, Małgorzata Janusz, Piotr Kołodziejczyk, Teodor Jonda, Jolanta Pyrz, Jacek Zimny, Roman Seredyński, nastomiast w Komisji Rewizyjnej: Elżbieta Książkiewicz, Stanisława Motyka, Michał Przybyła, Teresa Kuc, Mieczysław Olejniczak, Anna Jeziorska-Hesse.

Ostatni w chronologii Zjazd Regionalnego Oddziału Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Katowicach odbył się 2 marca 2023 r. Podczas obrad podsumowano dotychczasową pracę samorządu oraz wytyczono kierunki działania na następną kadencję.

Dokonano wyboru władz, które ostatecznie ukonstytuowały się w następującym składzie osobowym:
Prezes Regionalnej Rady: Jolanta Pyrz
Zastępca Prezesa Regionalnej Rady: Mirosława Słońska
Skarbnik Regionalnej Rady: Aleksandra Kukla
Sekretarz Regionalnej Rady: Teresa Cyc
Członek Regionalnej  Rady: Wiesława Bagińska-Rusek

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej: Jacek Zimny
Zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej: Zuzanna Krużołek
Członek Komisji Rewizyjnej: Wojciech Franczak


Środowisko biegłych rewidentów naszego regionu we władzach krajowych w bieżącej kadencji, reprezentują:

  • kol. Klaudia Hałas w roli członka Krajowej Rady Biegłych Rewidentów
  • kol. Wiesława Bagińska-Rusek jako zastępca Krajowego Rzecznika Dyscyplinarnego
Regionalny Oddział PIBR w Katowicach  dysponuje własną  siedzibą na parterze budynku przy  ul. Sokolskiej 3. Wykonując swoje funkcje statutowe Regionalny Oddział zabiega o stworzenie warunków dla realizacji celów edukacyjnych, a także integracyjnych środowiska biegłych rewidentów. Ilość biegłych zarejestrowanych i wykonujących zawód w regionie od lat utrzymuje się na poziomie blisko 500 osób.

Od 2011r. nieprzerwanie oferujemy zróżnicowany pakiet szkoleń obligatoryjnych, których tematyka odpowiada bieżącym potrzebom. Regularnie co roku organizujemy kilkanaście grup szkoleniowych, gdzie zajęcia prowadzą renomowani eksperci w danym zakresie. Poza ofertą szkoleń obligatoryjnych, co roku mają miejsce profesjonalne spotkania fakultatywne, w których  biegli mogą uczestniczyć nieodpłatnie. Ponadto Oddział Regionalny stwarza możliwość spotkań integracyjnych.

Jako samorząd biegłych rewidentów jesteśmy uczestnikami Śląskiego Forum Zawodów Zaufania Publicznego, gdzie mamy możliwość wymiany doświadczeń z takimi grupami zawodowymi jak lekarze, adwokaci, notariusze, doradcy podatkowi, farmaceuci, architekci itp.

Czynnie współpracujemy z Katedrą Rachunkowości Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, a także Zarządem Okręgowym Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

Od wielu lat Regionalny Oddział stosownie do potrzeb jest współorganizatorem egzaminów dla kandydatów na biegłych rewidentów.
 
Logo PIBR Przejdź do strony PIBR