Regionalny oddział w Katowicach

Zgłoś propozycję działań do Programu działania PIBR na kadencję 2019-2023

15 stycznia 2019 r.

Szanowna Biegła/y
Regionalnego Oddziału PIBR w Katowicach,

Stosownie do załączonego pisma przewodniczącego komisji organizacyjno-programowej Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów zwracam się z prośbą o nadsyłanie propozycji tez programowych na adres e-mail Regionalnego Oddziału (biuro@pibr-katowice.pl), bądź za pośrednictwem formularza, który został uruchomiony w panelu dla biegłych rewidentów (widoczny po zalogowaniu się).

W następnej kolejności zbiór tez programowych prześlemy do wykorzystania na szczeblu centralnym samorządu.Z poważaniem

Marian Jagiełło
Prezes Regionalnej Rady
RO PIBR Katowice Szanowny Panie Prezesie,

 

Zgodnie z art. 29 ust 1 pkt 3 Ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1089 z późn. zm.) zwanej dalej Ustawą, oraz zbliżającym się terminem IX Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów, Krajowa Rada Biegłych Rewidentów (Rada) rozpoczęła prace nad programu działania na następną kadencję. Przygotowanie wstępnej propozycji tego dokumentu Rada powierzyła Komisji organizacyjno-programowej IX Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów (Komisja).

Stosownie do rekomendacji Rady z 18 grudnia 2018 roku wyrażonej na jej posiedzeniu oraz stanowiskiem Komisji z dnia 4 stycznia 219 roku zwracamy się do Państwa z prośbą o przedstawienie propozycji do Programu działania PIBR na następną kadencję.

Jednoczenie Komisja prosi o przekazanie naszej prośby do biegłych rewidentów z Państwa Regionu oraz uporządkowanie tych propozycji i łączne przekazanie (…) w nieprzekraczalnym terminie do 4 lutego 2019 roku. Postulaty programowe proszę przekazać w formie uporządkowanej w załączniku do naszego pisma z podziałem na propozycje realizowane w ramach art. 25 ust 2 Ustawy (finansowanie w ramach środków nadzoru publicznego), oraz pozostałe (finansowanie z innych źródeł). Dla lepszego zrozumienia Państwa propozycji Komisja zwraca się z uprzejmą prośbą o ich uzasadnienie.

Komisja jest przekonana , iż nasza prośba zostanie potraktowana z należytą uwagą a Państwa zaangażowanie w tworzenie Programu działania Polskiej Izby Bieglych Rewidentow przyniesie wymierne korzyści zarówno dla Polskiej Izby Biegłych Rewidentów jak i w szczególności dla biegłych rewidentów członków Naszego Samorządu.


W imieniu Komisji
z wyrazami szacunku,

Adam Kęsik

 

W załączeniu:
wzór zestawienia propozycji do Programu działania PIBR.


Logo PIBR Przejdź do strony PIBR