Regionalny oddział w Katowicach

Komunikat PANA w sprawie wysokości opłaty minimalnej wnoszonej przez firmy audytorskie w 2022 r.

14 lutego 2022 r.

Polska Agencja Nadzoru Audytowego (dalej: „Agencja”) informuje, że 9 lutego 2022 r. w Monitorze Polskim został opublikowany Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 9 lutego 2022 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2021 r. (M.P. poz. 175).

Zgodnie z art. 55 ust 1 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. z 2020 r. poz. 1415 ze zm.) opłata z tytułu nadzoru (dalej: „opłata”) nie może być mniejsza niż 20 % przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za poprzedni rok kalendarzowy.

Agencja podaje, że minimalna opłata z tytułu nadzoru w 2022 r. wynosi: 1133 zł.

Minimalną opłatę wnoszą w terminie do 15 października 2022 r. firmy audytorskie, które w 2022 r. nie osiągnęły przychodów w trzech pierwszych kwartałach danego roku kalendarzowego lub wysokość opłaty obliczona jako iloczyn stawki oraz przychodów firmy audytorskiej osiągniętych (w tym prognozowanych) do końca roku, stanowi kwotę mniejszą niż 1133 zł.

Link do komunikatu opublikowanego w Monitorze Polskim

Logo PIBR Przejdź do strony PIBR