Regionalny oddział w Katowicach

Inicjatywa dot. zmian przepisów - zgłoś swoją propozycję

14 lipca 2020 r.

Szanowni Biegli Rewidenci,

Komisja do opiniowania aktów prawnych, dalej „Komisja", która realizuje funkcje opiniodawcze i doradcze na rzecz Krajowej Rady Biegłych Rewidentów, zdecydowała o inicjatywie zebrania propozycji zmian przepisów powszechnie obowiązujących aktów prawnych, dotyczących biegłych rewidentów oraz ich klientów.

Zapewne nie raz spotykaliśmy się z wątpliwościami dotyczącymi interpretacji i praktycznego zastosowania przepisów prawnych dotyczących badania sprawozdań finansowych, świadczenia innych usług czy też wywiązywania się z innych obowiązków dotyczących biegłych rewidentów a wynikających z przepisów prawa. Powyższe dotyczy w równej mierze przepisów dotyczących naszych klientów w obszarze sporządzania sprawozdań finansowych czy innych obowiązków sprawozdawczych. Te wątpliwości często wynikają ze sposobu w jaki poszczególne wymogi prawne zostały ujęte w przepisach prawnych.

Intencją Komisji jest analiza obowiązujących przepisów, identyfikacja zapisów budzących niejasności oraz zaproponowanie zmian . W kolejnym etapie chcielibyśmy przedstawić efekt naszych prac Krajowej Radzie Biegłych Rewidentów, a po uzyskaniu akceptacji rozpocząć dyskusję z regulatorem w jaki najlepszy sposób można byłoby ulepszyć te przepisy, tak aby stały się one bardziej jednoznaczne i łatwiejsze w praktycznym ich zastosowaniu. (Analiza nie obejmuje krajowych standardów wykonywania zawodu ani krajowych standardów rachunkowości).

W efekcie wywiązywanie się z naszych obowiązków byłoby bardziej efektywne i spójne, a do regulatorów napływałoby mniej wniosków o interpretacje. 

W świetle powyższego, w imieniu Komisji, zwracamy się do wszystkich członków Regionalnego Oddziału w Katowicach o przesyłanie propozycji zmian przepisów w terminie do dnia 30 lipca 2020 r. na jeden z naszych adresów e-mail: katowice@pibr.org.pl lub biuro@pibr-katowice.pl

Aby propozycja zmiany została wzięta pod uwagę należy podać akt prawny oraz referencję do przepisu szczegółowego (tj. Artykuł, ustęp), do którego odnosi się propozycja oraz uzasadnienie.
Logo PIBR Przejdź do strony PIBR